Hộp Duplex 27

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 26

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 25

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 24

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 23

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 22

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 21

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 20

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 19

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Hộp Duplex 18

Loại giấy : Duplex, Ivory, Bristol. Định lượng : 200-450gsm. Giấy bồi : Couches, giấy mỹ  thuật. Kỹ thuật in : Offset. Số màu : 2-8. Kiểu khay : Không có. Xử lý bề mặt : Cán màng, metalize, UV, bế nổi, dán cửa sổ. Ứng dụng : Dược phẩm, mỹ nghệ, bánh…

Continue reading →

Page 1 of 3 1 2 3